NASZE PROJEKTY

Od 2017 roku Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, w konsorcjum z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (Liderem projektu) oraz Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z powodzeniem realizuje projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki Inkubator Innowacyjności – zrealizowaliśmy dwie i realizujemy już trzecią edycje tego programu.

Zaczynaliśmy od Inkubator Innowacyjności +, poprzez Inkubator Innowacyjności 2.0 i najnowszy realizowany od września 2020 roku Inkubator Innowacyjności 4.0.

Dzięki obecności Inkubatora Innowacyjności podpisujemy umowę już z 16. zespołem badawczym naszego Uniwersytetu na realizację prac badawczych, które otworzą drzwi do współpracy naszych naukowców z partnerami zewnętrznymi.

W czasie czterech lat prowadzenia projektu Inkubator Innowacyjności na Uniwersytecie Łódzkim naukowcy otrzymali dodatkowe wsparcie na prowadzenie badań podwyższających ich potencjał komercjalizacyjny w wysokości 1 000 000,00 zł.

Mamy nadzieję, że będziemy mieli możliwość dalszego wspierania naszych naukowców w realizowaniu projektów, które znajdą zainteresowanie nie tylko świata nauki, ale również znajdą swoich odbiorców w świecie naszych partnerów z szeroko rozumianego otoczenia UŁ.

Program Inkubator Innowacyjności jest finansowany jest ze środków europejskich w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

logotypy unijne

logotypy unijne

logotypy unijne

 

 • 2

  mln zł ogólnej wartości projektów dla UŁ
 • 2

  mln zł pozyskanego finansowania dla UŁ
 • 43

  wspartych naukowców
 • 17

  wspartych zespołów naukowo–badawczych
 • 1

  mln zł dofinansowania prac przedwdrożeniowych
 • 12

  międzynarodowych nagród

PROJEKTY REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH EDYCJACH INKUBATORA INNOWACYJNOŚCI W LATACH 2016–2021

 • Optymalizacja działania kruszywa ceramicznego opłaszczonego biopolimerem z modyfikowalnym składem”
  zespół badawczy: dr Agnieszka Bednarek (kierownik projektu), Paweł Jarosiewicz, prof. dr hab. Maciej Zalewski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
  kwota dofinansowania (netto): 99948,17 zł

   

Ponad połowa rzek i jezior w Polsce nie spełnia kryteriów dobrego stanu chemicznego określonych przez Ramową Dyrektywę Wodną Unii Europejskiej. Konsekwencją złej jakości jest proces przyspieszonej eutrofizacji oraz spadek bioróżnorodności ekosystemów wodnych. W obliczu zaburzonego przez zmianę klimatu i człowieka cyklu hydrologicznego, jakość zasobów wodnych ma obecnie znaczenie kluczowe. Tymczasem, olbrzymie ilości zanieczyszczeń wędrują do naszych rzek i zbiorników, bezpośrednio z terenów miejskich, obszarów agrarnych, nieszczelnych szamb lub niesprawnych oczyszczalni ścieków. Dla procesu eutrofizacji, którego widocznym objawem jest m.in. powstawanie toksycznych zakwitów sinicowych, kluczowym zanieczyszczeniem są związki fosforu. Fosfor, stosowany w rolnictwie jako element nawozowy, jest również zasobem, którego zasoby kopalne prawdopodobnie skończą się już w 2050 roku. Dlatego, obecnie w wielu miejscach na świecie rozpoczęto prace nad metodami recyrkulacji fosforu, a co za tym idzie ograniczeniem presji na zasoby wodne.

Jedną z metod odzyskiwania fosforu jest adsorpcja, czyli proces wiązania cząsteczek fosforu na powierzchni zastosowanego materiału, a następnie desorpcja, czyli ponowne uwalnianie.

Dlatego, w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0, zespół ekohydrologów z Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem mgr. Pawła Jarosiewicza opracował preparat BioKer, czyli lekkie kruszywo zdolne do usuwania zanieczyszczeń fosforanowych.
 

 • „Nowy produkt z krwiściągu lekarskiego o innowacyjnym działaniu radiochronnym”
  zespół badawczy: dr hab. Halina Żbikowska, prof. UŁ (kierownik projektu), Kamila Czubak, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
  kwota dofinansowania (netto): 99998,28 zł

   
 • „Innowacyjny produkt stworzony z ekologicznych materiałów na bazie nowoczesnych technologii „Relaksacyjna strefa Oxy Cardio wspomagająca zdrowotność i rekonwalescencje społeczeństwa”
  zespół badawczy: dr hab. Zdzisława Romanowska-Duda, prof. UŁ, Witold Dytrych, Mieczysław Grzesik, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, PHU Dytrych Sp. Z o.o. Innowacje Technologiczne
  kwota dofinansowania (netto): 94460,47 zł

   
 • „Biotechnologiczna rekultywacja osadów dennych jako ekoinnowacyjny sposób poprawy jakości gleby – opracowanie i komercjalizacja produktu „Eko-innowacyjne podłoże biotechnologiczne”
  zespół badawczy: dr hab. Magdalena Urbaniak, prof. UŁ, (kierownik projektu), dr Agnieszka Baran, Roman Rylik, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ , Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  kwota dofinansowania (netto): 85717,40 zł

   
 • „Opracowanie metody recyklingu blistrów farmaceutycznych”
  zespół badawczy: dr hab. Marek Zieliński, prof. UŁ (kierownik projektu), prof. dr hab. Sławomira Skrzypek, dr Ewa Miękośdr Dominik Szczukocki, Wydział Chemii UŁ
  kwota dofinansowania (netto): 70991,00 zł

   

Celem projektu było opracowanie możliwości zagospodarowania dziesiątek a może nawet setek tysięcy ton blisterów farmaceutycznych i to nie tylko tych odpadów wyrzucanych do śmietnika ale zwłaszcza powstających w dużych firmach farmaceutycznych. Blistery farmaceutyczne zawierają średnio 75–85% masowych tworzywa sztucznego, głównie polichlorku winylu i 15–25% masowych folii aluminiowej. Jest to największy odpad z grupy tworzyw sztucznych w farmaceutyce. W wyniku zastosowania procesu technologicznego według wynalazku otrzymuje się rozdzielone i pełnowartościowe komponenty, czyli polichlorek winylu i aluminium. Możliwość odzyskania obu komponentów i ponownego ich wykorzystania jest rozwiązaniem nie tylko ekonomicznym, ale także ekologicznym. Prawo farmaceutyczne nie reguluje kwestii recyklingu opakowań farmaceutycznych, a jedynie nakłada obowiązek odpowiedniej utylizacji leków. Blistery farmaceutyczne podlegają ustawie z dn. 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 poz.888).
 

 • „Opracowanie warunków produkcji innowacyjnego biopreparatu bakterii bacillus sprzyjającego wzrostowi zdrowotności roślin wraz ze szczegółowym wskazaniem przeznaczenia i sposobu”
  zespół badawczy: dr hab. Katarzyna Paraszkiewicz, prof. UŁ (kierownik projektu), dr Anna Jasińska, mgr Aleksandra Góralczyk-Bińkowska, dr hab. Przemysław Bernat, prof. UŁ, prof. dr hab. Jerzy Długoński, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
  kwota dofinansowania (netto): 80143,50 zł

   
 • „Opracowanie urządzenia służącego do izolacji plemników wysokiej jakości biologicznej w zależności od potencjału powierzchniowego”
  zespół badawczy: prof. dr hab. Maria Bryszewska (kierownik projektu),dr hab. Maksim Ionov, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
  kwota dofinansowania (netto): 69148,00 zł

 

 • „Dwa Języki Jedna Droga – innowacyjny pakiet edukacyjny do nauki czytania i pisania w dwóch językach, polskim i angielskim, dla dzieci w wieku przedszkolnym”
  zespół badawczy: dr hab. Monika Wiśniewska-Kin, prof. UŁ (kierownik projektu), Sylwia Dżereń-Glowacka, mgr Weronika Kisiel, Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ, Kids Talk Centrum Językowe dla Dzieci
  kwota dofinansowania (netto): 67991,89 zł

   
 • „Badania nad możliwością wykorzystania kapsuły monitoringowej do oceny stopnia zanieczyszczenia wód metalami ciężkimi na terenach zurbanizowanych”
  zespół badawczy: dr hab. Mariusz Tszydel (kierownik projektu), dr Dagmara Błońska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
  kwota dofinansowania (netto): 59769,45zł

   
 • „PioMelaCure – piomelaninowy preparat wspomagający terapię powszechnych zakażeń H. pylori”
  zespół badawczy: Mateusz Urbaniak (kierownik projektu), dr Karolina Rudnickadr Agnieszka Matusiak, prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
  kwota dofinansowania (netto): 52028,88 zł

   

 • Kompaktowy Obiekt Retencyjno – Doczyszczający (KORD)”
  zespół badawczy: Paweł Jarosiewicz (kierownik projektu), prof. dr hab. Maciej Zalewski, dr hab. Tomasz Jurczak, prof. UŁ, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
  kwota dofinansowania (netto): 51824,62 zł

   
 • „Opracowanie i komercjalizacja biopreparatu do stymulacji+ naturalnych procesów biodegradacji herbicydów w glebie”
  zespół badawczy: Elżbieta Mierzejewska (kierownik projektu), dr hab. Magdalena Urbaniak, prof. UŁ, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
  kwota dofinansowania (netto): 45 000,00 zł
 • „Badanie możliwości wykorzystania materiałów organicznych w diodach elektroluminescencyjnych OLED”
  zespół badawczy: dr Adam Pieczonka, Wydział Chemii UŁ
  kwota dofinansowania (netto): 50 000,00 zł

   
 • „Nowe pochodne tiosemikarbazydu i tiazolidynonu w inwazjach o etiologii Toxoplasma gondii w badaniach in vivo”
  zespół badawczy: mgr Adrian Bekier (kierownik projektu), dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
  k
  wota dofinansowania (netto): 52946,75 zł
   

Celem zaplanowanych doświadczeń była ocena tolerancji i farmakokinetyki  na modelu mysim BALB/c pochodnych tiosemikarbazydu i tiazolidynonu, o udowodnionej w testach in vitro niskiej cytotoksyczności i wysokiej aktywności przeciw Toxoplasma gondii, a następnie ocena aktywności przeciwpasożytniczej wybranych pochodnych na mysim modelu toksoplazmozy ostrej i przewlekłej.
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Metale ciężkie, takie jak ołów, kadm czy rtęć stanowią jedno z większych zagrożeń dla naszego zdrowia. Mogą one, w zależności od dawki, powodować zatrucia oraz wpływać negatywnie na układ immunologiczny powodując mutację genów lub zmianę ich ekspresji, prowadząc do alergii, chorób autoimmunologicznych oraz zmian nowotworowych. W wyniku działalności człowieka (wytwarzanie energii, produkcja cementu i metali, spalanie paliw stałych takich jak węgiel kamienny, brunatny, torf, drewno, itp.) do środowiska trafiły setki tysięcy ton rtęci. Przyjmuje się, że obecny poziom rtęci w atmosferze jest o 500% wyższy od poziomu naturalnego a w oceanach poziom ten jest wyższy o 200%. Szczególnie niebezpieczna dla zdrowia jest metylortęć, która występuje w wodzie i osadach i może być pobierana przez zwierzęta.

Celem projektu jest opracowanie szybkiej, skutecznej, taniej i łatwo dostępnej metody badania próbek środowiskowych pod kątem obecności szkodliwych związków rtęci.
 

 • „Badanie przenikalności dielektrycznej płynu przesiękowego”
  zespół badawczy: Maciej Ślot (kierownik projektu), dr hab. Wielisław Olejniczak, prof. UŁ, prof. dr hab. Ilona Zasada, dr hab. n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
  kwota dofinansowania (netto): 12 800,00 zł
  ​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​Niewydolność serca to problem dotykający ponad 23 miliony pacjentów na świecie. Zastój jest głównym powodem hospitalizacji pacjentów z niewyrównaną niewydolnością serca. Zastój resztkowy przed wypisaniem ze szpitala wiąże się z wysokim ryzykiem wczesnej ponownej hospitalizacji i śmierci. Osiągnięcie pełnego, a jednocześnie uniknięcie niekorzystnego nadmiernego odwodnienia może być trudne. Nowe metody diagnostyki zastoju (szczególnie tkankowego) mają znaczenie dla znalezienia lepszych i bardziej spersonalizowanych terapii i dostosowania dawek leków moczopędnych u pacjentów zarówno leczonych w szpitalach jak i w warunkach domowych. Zastój charakteryzuje się gromadzeniem płynu przesiękowego w pęcherzykach płucnych, czego skutkiem jest utrudniona wymiana gazowa. Pomiar ilościowy płynu obecnego w płucach może być wykonywany pośrednio np. poprzez cewnikowanie Swana - Ganza. Praktyka wskazuje jednak  zapotrzebowanie na bezinwazyjne rozwiązanie, pozwalające na szybki i niezawodny pomiar ilości przesięku w płucach. Z uwagi na skład, przesięk charakteryzuję się wysoką przenikalnością dielektryczną. Jest to wielkość fizyczna określająca absorpcje oraz rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego, pozwalająca na pomiar w zakresie mikrofalowym. Celem projektu jest opracowanie czujnika pozwalającego na pomiary ilości płynu w płucach w celach diagnostycznych.

POZNAJ NASZE PROJEKTY

Badanie przenikalności dielektrycznej płynu przesiękowego

Niewydolność serca to problem dotykający ponad 23 miliony pacjentów na świecie. Zastój jest głównym powodem hospitalizacji pacjentów z niewyrównaną…

WIĘCEJ

POZNAJ NASZE PROJEKTY

Organiczne przełączniki typu "off-on" do detekcji jonów rtęci

Metale ciężkie, takie jak ołów, kadm czy rtęć stanowią jedno z większych zagrożeń dla naszego zdrowia. Mogą one, w zależności od dawki, powodować…

WIĘCEJ

POZNAJ NASZE PROJEKTY

Nowe pochodne tiosemikarbazydu i tiazolidynonu w inwazjach o etiologii Toxoplasma gondii w badaniach in vivo

Celem zaplanowanych doświadczeń była ocena tolerancji i farmakokinetyki na modelu mysim BALB/c pochodnych tiosemikarbazydu i tiazolidynonu, o…

WIĘCEJ

POZNAJ NASZE PROJEKTY

Opracowanie metody recyklingu blisterów farmaceutycznych

Celem projektu było opracowanie możliwości zagospodarowania dziesiątek a może nawet setek tysięcy ton blisterów farmaceutycznych i to nie tylko tych…

WIĘCEJ

POZNAJ NASZE PROJEKTY

Optymalizacja działania kruszywa ceramicznego opłaszczonego biopolimerem z modyfikowalnym składem

Ponad połowa rzek i jezior w Polsce nie spełnia kryteriów dobrego stanu chemicznego określonych przez Ramową Dyrektywę Wodną Unii Europejskiej.…

WIĘCEJ

INKUBATOROWE SUKCESY

 • I nagroda w kategorii “Ochrona Środowiska” na targach Smart City Expo Poland w Łodzi 03.07.2019 za Strefa Oxy Cardio projekt dr hab. Zdzisławy Romanowskiej Dudy w WBiOŚ UŁ.
 • Złoty medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepine w Paryżu maj 2018 za BIOKER preparat do usuwania zanieczyszczeń z wód powierzchniowych.
 • Srebrny medal na Międzynarodowych Targach Innowacji INTARG czerwiec Katowice 2018 za BIOKER preparat do usuwania zanieczyszczeń z wód powierzchniowych dla mgr. Pawła Jarosiewicza i prof. dr hab. Macieja Zalewskiego z WBiOŚ.
 • Złoty medal - Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Projektowania 2018 (Kaohsiung International Invention and Design EXPO 2018), Kaohsiung (Tajwan), 07–09.12.2018 r. za projekt Sposób separacji komponentów odpadowych blisterów farmaceutycznych dla M. Zieliński, E. Miękoś, D. Sroczyński, S. Skrzypek i D. Szczukocki w Wydziału Chemii
 • Nagroda specjalna przyznana przez Toronto International Society of Innovation and Advanced Skills - (Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Projektowania 2018 (Kaohsiung International Invention and Design EXPO 2018), Kaohsiung (Tajwan), 07–09.12.2018 r.za projekt Sposób separacji komponentów odpadowych blisterów farmaceutycznych dla dla M. Zieliński, E. Miękoś, D. Sroczyński, S. Skrzypek i D. Szczukocki w Wydziału Chemii
 • Złoty medal za plakat Technologia recyklingu odpadowych blisterów farmaceutycznych w konkursie na najlepszy poster wystawiany na VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Innowacje w praktyce". Autorzy plakatu: M. Zieliński, E. Miękoś, D. Sroczyński, S. Skrzypek i D. Szczukocki, Lublin, 20.10.2020 r.
 • III nagroda w finale 7. edycji konkursu "Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki” za wynalazki Sposób separacji komponentów odpadowych blisterów farmaceutycznych i Zbiornik do separacji komponentów blisterów farmaceutycznych. 24.06.2020 r. dr hab. inż. Marek Zieliński, dr Ewa Miękoś i dr hab. Dominik Szczukocki Wydział Chemii.
 • Złoty Medal Innowacyjności na 43 Międzynarodowych Targach Innowacyjności w Zagrzebiu 2018, za Eko-innowacyjne podłoże biotechnologiczne – dr hab. Magdalena Urbaniak, Wydział BiOŚ UŁ
 • Nagroda specjalna za najlepszą innowację na 43 Międzynarodowych Targach Innowacyjności w Zagrzebiu 2018 za Eko-innowacyjne podłoże biotechnologiczne. Dr hab. Magdalena Urbaniak, Wydział BiOŚ UŁ
 • Nagroda za najlepszą innowację ekologiczną na 43 Międzynarodowych Targach Innowacyjności w Zagrzebiu 2018 za Eko-innowacyjne podłoże biotechnologiczne. Magdalena Urbaniak, Wydział BiOŚ UŁ
 • "Łódzkie Eureka 2018" w kategorii "nauka" - dr hab. Magdalena Urbaniak (Katedra Ekologii Stosowanej), i za opracowanie ekoinnowacyjnego podłoża biotechnologicznego (EPB) utworzonego na bazie osadów dennych, Wydział BiOŚ UŁ
 •  Złoty medal za „Skuteczne zdziwienie. Wyzwalamy myślenie” na INTARG – Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji. Katowice 2020 - Dr hab. Monika Wiśniewska Kin, Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ.
 • Nagroda World Invention Intellectual Property Associations WIIPA - „Skuteczne zdziwienie. Wyzwalamy myślenie” został dwukrotnie wyróżniony na INTARG – Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji Katowice 2020, Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ.
 • Srebrny medal na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2020 online za "Widzę, bo słyszę: audiodeskrypcja – współczesne wsparcie osób z dysfunkcją wzroku w kontakcie ze sztuką", dla prof. Anety Pawłowskiej Wydział Filozoficzno – Historyczny UŁ.