Centrum Transferu Technologii
pl gb

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

European PhD Hub


PhD Hub Connect, Research, Innovate - projekt międzynarodowy realizowany przez Uniwersytet Łódzki, Centrum Transferu Technologii w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + Knowledge Alliances for Higher Education. W ramach projektu Uniwerystet Łódzki wraz z 10 innymi partnerami zarówno z środowiska nauki jak i biznesu pracuje nad głównym celem projektu jakim jest upewnienie się, że trójkąt wiedzy (edukacja, badania i innowacje) działa i gwarantuje, że wyniki badań uzyskane przez doktorantów mają rzeczywisty wpływ na szersze środowiska społeczno-ekonomiczne i / lub znajdują rzeczywiste zastosowania w biznesie / klastrach branżowych. Co przyczyni się do stworzenia jednolitego europejskiego obszaru edukacji, badań i finansowania badań.

PhDHub - strona projektu

Scouting

Projekt „SCOUTING – aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców” jest projektem innowacyjnym testującym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa: Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania (główny wykonawca, lider partnerstwa), Universidad de Cádiz (partner ponadnarodowy), Politecnico di Torino (partner ponadnarodowy) oraz Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii (partner wewnętrzny UŁ).

http://scouting.uni.lodz.pl

Projekt „SCOUTING – aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców” jest projektem innowacyjnym testującym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa: Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania (główny wykonawca, lider partnerstwa), Universidad de Cádiz (partner ponadnarodowy), Politecnico di Torino (partner ponadnarodowy) oraz Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii (partner wewnętrzny UŁ).

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności Uczelni w zakresie współpracy z przedsiębiorcami poprzez wypracowanie innowacyjnego systemu identyfikowania, monitorowania  i oceny potencjału  komercjalizacyjnego wyników prac badawczych, opartego na doświadczeniach partnerów ponadnarodowych.

Scouting to innowacyjne rozwiązanie stosowane w ramach systemu monitoringu i oceny potencjału prac badawczych oraz składników wiedzy powstających na uczelniach. Główny celem scoutingu jest zastosowanie narzędzia aktywnego i efektywnego identyfikowania pomysłów biznesowych i wyników prac badawczych o potencjale komercyjnym.

Cele szczegółowe projektu:      

•  Poprawa efektywności identyfikacji i monitoringu tworzonej w ramach prac badawczych wiedzy i technologii poprzez zastosowanie aktywnych form opartych na adaptowaniu doświadczeń partnerów,

•  Podniesienie potencjału kadr uczelni w zakresie zadań dotyczących komercjalizacji wiedzy i transferu technologii dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu monitorowania i oceny opartego na doświadczeniach partnera ponadnarodowego,

•  Zwiększenie potencjału Uczelni w zakresie zdobywania wiedzy dot. posiadanego potencjału komercyjnego,

•  Stworzenie na Uczelni przyjaznych warunków systemowych wspierających proces komercjalizacji wiedzy.

 

Zasadniczym elementem projektu jest:

1. Stworzenie ogólnego modelu określającego ogólne zasady funkcjonowania scouta w tym profil scouta, jego zadania, umiejętności, predyspozycje itp.

2. Wypracowanie zasad osadzenia scouta w strukturze Uniwersytetu Łódzkiego w tym ujęcie w strukturze organizacyjnej, zasady zatrudniania, wynagradzania i kontrolowania, procedury postępowania i ochrony własności intelektualnej itp.

3. Przygotowanie kandydatów na scoutów poprzez studia podyplomowe połączone z 6 miesięczną praktyką

CO TO JEST SCOUTING ?

Scouting wykorzystuje kilka źródeł dotarcia do pracowników badawczych, w tym główną metodą jest „Porta a porta" (wykorzystywany przez Politechnikę w Turynie), który jest systematycznym procesem scoutingu ukierunkowanym na zidentyfikowanie i ocenę potencjału komercyjnego wiedzy tworzonej przez zespoły badawcze. „Porta a porta” oznacza tyle, co „Pukanie (bezpośrednio) do drzwi”, za którymi kryje się wiedza lub technologia dająca podstawy do różnych form wykorzystania komercyjnego, w szczególności poprzez różne formy współpracy z przedsiębiorstwami.

Pracownicy pełniący scoutów są wyspecjalizowani w poszczególnych dziedzinach wiedzy, stąd ich funkcja nakierowana jest na poszczególne wydziały. Są to pracownicy, którzy uczestnicząc w procesie badawczym lub też mając bezpośredni dostęp do wyników prac innych zespołów na bieżąco oceniają rynkową przydatność opracowywanych rozwiązań. Ściśle współpracują w tym zakresie z uczelnianym centrum transferu technologii.

Wypracowane, jako rezultat prac badawczych technologie i wiedza poddawane są ocenie wykonalności technologicznej i przydatności rynkowej. Zakres analizy oraz podmiot ją wykonujący różni się w zależności od etapu zaawansowania projektu. Zależnie od wyników oceny pomysł może wejść w fazę preinkubacji lub też tworzone są strategie jej wykorzystania, np. poprzez sprzedaż patentu/licencji przedsiębiorstwom. Dzięki temu przeprowadzana jest identyfikacja i filtracja potencjalnych pomysłów biznesowych przed wprowadzeniem ich w fazę realizacji i zainwestowaniem nie w dużych sum pieniędzy.

Scouting jest innowacyjnym rozwiązaniem stosowanym w ramach systemu monitoringu i oceny potencjału prac badawczych oraz innych składników wiedzy powstających na uczelniach wyższych. Głównym celem stosowania scoutingu jest efektywne identyfikowanie pomysłów biznesowych i wyników prac badawczych o potencjale komercyjnym.

Wdrożenie scoutingu jest działaniem innowacyjnym na skalę Polski. Scouting jest stosowany przez szereg instytucji wiodących w zakresie transferu i komercjalizacji technologii w tym m.in. przez Politechnikę w Turynie oraz działający w jej ramach inkubator I3P (Włochy) czy Uniwersytet w Helsinkach – Biomedicum (Finlandia).

 

ZADANIA

Celem jest wdrożenie systemu SCOUTINGU na Uniwersytecie Łódzkim. Rozwiązanie planowane do wdrożenia różni się od stosowanych obecnie w Polsce rozwiązań następującymi cechami:

  • Jest systemem aktywnym - wprowadza wysoka aktywność osób zajmujących się poszukiwaniem składników wiedzy (w szczególności będących rezultatem prac badawczych), która pozwala na dotarcie do poszczególnych pracowników naukowych prowadzących działalność badawczą - indywidualnie i w miejscu pracy. Pracownicy pełniący rolę scoutów posiadają wiedzę z dziedziny technologii, jej oceny oraz metodyki pracy z ludźmi
  • Jest systemem wprowadzającym specjalizację pracowników zajmujących się identyfikacją i oceną potencjału rynkowego prac badawczych – specjalizacja występuje w zakresie (i) zawężenia zadań pracowników pełniących rolę scouta do działań ściśle związanych z pracą bezpośrednio z pracownikami naukowymi oraz przedsiębiorstwami (w zakresie poszukiwania partnerów do współpracy), (ii) zawężenia obszaru działań do określonych dziedzin nauki, tak by jak najlepiej wykorzystać ich specjalistyczna wiedzę, która umożliwia dobrą komunikację z kadrą badawczą uniwersytetów,
  • Jest systemem doskonalącym się - poprzez intensywną wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami pełniącymi rolę scoutów, którzy pracują w różnych obszarach wiedzy.


     

Projekt  realizowany w ramach dwóch głównych etapów: przygotowawczego oraz testująco-wdrażającego

     

W ramach etapu przygotowawczego zostanie:

  • przeprowadzona diagnoza i analiza problemów pod kątem barier dot. komercjalizacji wiedzy i transferu technologii
  • opracowana zostanie wstępna wersja produktu oraz strategii wdrażaniaW ramach etapu testująco-wdrażającego przeprowadzone będą działania testujące opracowany produkt.

Testowanie opracowanego produktu w postaci uczelnianego modelu scoutingu przeprowadzone zostanie dwutorowo:

  •     filar systemowy (przeprowadzenie rekrutacji na scouta i wdrożenie w uczelni modelu szczegółowego, przyjęcie zasad wdrożenia scoatingu, w tym „osadzenia scoutów w strukturze organizacyjnej)
  •     filar edukacyjny


Przeprowadzenie studiów podyplomowych dla 20 słuchaczy w wymiarze 170 godz.

Cel - przygotowanie scoutów do wstępnej oceny potencjału komercjalizacyjnego technologii, poznania praktycznych aspektów stosowania prawa własności intelektualnej, rozwinięcie ich umiejętności interpersonalnych, w tym komunikacji i negocjacji. 20 godzin zajęć w ramach studiów podyplomowych prowadzonych będzie przez przedstawicieli instytucji partnerskiej (Universidad de Cádiz).

W ramach filaru edukacyjnego zorganizowana wizyta studyjna w ramach której przeprowadzone zostaną 24h warsztaty przez Politecnico di Torino w Hiszpanii.

423

tqvt

W ramach projektu Scouting, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Centrum Transferu Technologii UŁ przygotowało merytorycznie i przeprowadziło studia podyplomowych „Ocena Potencjału Rynkowego Prac Badawczych”

Głównym celem projektu jest przygotowanie pracowników  i doktorantów do oceny potencjału komercyjnego wyników badań na Wydziałach łódzkich uczelni Wyższych.

Studia podyplomowe ”Ocena Potencjału Rynkowego Prac Badawczych” kierowane są do pracowników i słuchaczy studiów doktoranckich zatrudnionych bądź zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Studia trwają dwa semestry w trakcie których odbędzie się 214 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dotyczących takich kwestii jak:


• komercjalizacja wiedzy i transfer wyników prac naukowo-badawczych,
• marketing innowacji,
• zarządzanie i finansowanie projektów,
• przedsiębiorczość akademicka i urynkowienie projektów badawczych,
• kompetencje negocjacyjne w budowaniu relacji z biznesem,
• ocena wartości ekonomicznej wyników prac naukowo-badawczych,
• kompetencje negocjacyjne,
• prawne aspekty transferu i komercjalizacji prac badawczych.

Studia podyplomowe ”Ocena Potencjału Rynkowego Prac Badawczych” umożliwiają zajęcia ze specjalistami z Uniwersytetu w Cadiz (Hiszpania), wyjazd całej grupy uczestników na zajęcia specjalizacyjne na Politechnice w Turynie (Włochy). Dziesięć osób z grupy uczestników Studiów Podyplomowych odbędzie kilkumiesięczne praktyki na Uniwersytecie Łódzkim (za wynagrodzeniem) w roli scoutów technologicznych.

ETM - The European Transfer Technology Manager (Europejski Broker Transferu Technologii)

Celem projektu ETM jest pomoc zainteresowanym stronom (uniwersytetom i ośrodkom badań z jednej strony oraz firmom z drugiej strony) w przekształceniu efektu badań lub prototypu w produkt komercyjny. Broker przeprowadza badania, określa i ocenia możliwości zastosowania określonej technologii lub wyników badań u przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę kryteria ekonomiczne i wdrożeniowe.

http://www.etmproject.eu

Uniwersytet Łódzki realizował  międzynarodowy projekt zatytułowany ETM – The European Technology Transfer Manager (Europejski Broker Transferu Technologii). To projekt którego celem jest wspieranie procesu przekształcenia wyników badań naukowych lub opracowanych prototypów w produkty i technologie komercyjne. W Unii Europejskiej powstaje bardzo dużo wyników badań i wynalazków, które nie są wdrażane na rynku. W odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, Chin czy też Indii, państwa członkowskie odnoszą dużo mniejsze sukcesy w transferze wyników wiedzy i technologii do przemysłu. Kraje Unii Europejskiej coraz częściej jednak dostrzegają potrzebę efektywniejszej sprzedaży patentów, większej liczby udzielonych patentów lub powstania spółek akademickich. Europejski Broker Transferu Technologii włącza się w politykę Unii Europejskiej ukierunkowaną na stymulowanie komercjalizacji wyników badań naukowych i technologii powstających w ośrodkach naukowo-badawczych.

Jednym z głównych założeń projektu jest promowanie korzystania z systemu ECVET, dostosowując go do profilu Brokera Transferu Technologii (Technology Transfer Manager - TTM). Aby osiągnąć ten cel, w ramach projektu opracowane zostaną następujące produkty:

 

Profil kompetencji Europejskiego Brokera Transferu Technologii opracowany zgodnie z wytycznymi ECVET.

 

Program szkolenia dla Brokerów Transferu Technologii.


Procedura akredytacji (poświadczenia kompetencji) osób pracujących jako Brokerzy Transferu Technologii. Procedura pozwoli na ocenę, transfer, legalizację i gromadzenie rezultatów kształcenia (punktów ECVET) zdobytych w sposób formalny i nieformalny.


Wytyczne dotyczące procesu akredytacji dla osób prowadzących szkolenia i organizujących kursy szkoleniowe dla Brokerów Transferu Technologii.

Wytyczne dotyczące stosowania ECVET w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych.


Projekt ETM realizowany jest w ramach programu LEONARDO DA VINCI (Development of Innovation) i będzie trwał od 01.01.2013 do 30.06.2015. W skład konsorcjum projektu wchodzą: jeden uniwersytet, dwie izby handlowe, trzy ośrodki szkolenia zawodowego, dwie agencje rozwoju lokalnego i jedna firma konsultingowa. W ramach Uniwersytetu Łódzkiego projekt koordynowany jest przez Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych, natomiast w kwestie merytoryczne zaangażowane jest Centrum Transferu Technologii (pod kierownictwem dr. Dariusza Trzmielaka).

Erasmus for Young Entrepreneus - Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców

Program wymiany przedsiębiorców finansowany przez Unię Europejską. Dzięki niemu możesz pracować u boku doświadczonego przedsiębiorcy w innym państwie Unii Europejskiej i zdobywać umiejętności niezbędne dla rozwoju Twojej firmy. Możesz w tym celu przebywać za granicą od jednego do sześciu miesięcy.

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

Jaki jest cel wymiany?

Jako przyszły lub początkujący przedsiębiorca możesz czuć się niepewnie, dlatego potrzebujesz porad z pierwszej ręki. Podczas szkolenia u boku doświadczonego przedsiębiorcy w jego/jej firmie znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i przygotujesz się do właściwego prowadzenia firmy.

Aby wziąć udział w programie, wykonaj 5 kroków:

1. przygotuj swój życiorys, list motywacyjny oraz plan operacyjny swojej firmy;

2. złóż wniosek na stronie http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/;

3. wybierz punkt kontaktowy w swoim państwie;

4. skontaktuj się z przedsiębiorcą przyjmującym za granicą i uzgodnij szczegóły swojego pobytu, np. jego datę, cele i program;

5. po uzyskaniu akceptacji pobytu podpisz umowę o finansowaniu z lokalnym punktem kontaktowym.

 Więcej informacji można znaleźć w ulotce

 Pytania proszę przesyłać pod adres email: ctt@uni.lodz.pl; tel. +42 635 49 86

Advanced Technology Assesment and Commercialization - ATAC

Program ATAC (Advanced Technology Assesment and Commercialization), prowadzony wspólnie przez Centrum Innowacji i Akcelerator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, ma na celu pomoc grupom badawczym oraz przedsiębiorstwom zajmującym się zaawansowanymi technologiami przy wprowadzaniu na rynek produktów i usług opartych o nowatorskie rozwiązania.

Celem Programu ATAC jest: ocena możliwości komercjalizacyjnych technologii zgłoszonych do Programu przez ośrodki badawczo-naukowe, uczelnie polskie oraz innowacyjne przedsiębiorstwa z sektora high-tech dla twórców zgłoszonych projektów i na tej podstawie zaproponowanie im wsparcia w procesie komercjalizacji.

W pierwszej edycji programu zostało wybranych kilkanaście najbardziej obiecujących technologii. Podczas warsztatów szkoleniowych ATAC, które odbyły się w kwietniu 2004 r. uczestnicy po zapoznaniu z metodą oceny technologii Quick Look dokonali oceny przedstawionych technologii oraz przygotowali prezentacje oraz raporty dotyczące szans i strategii komercjalizacji technologii. Po tym etapie uczestnicy warsztatów pracowali nad przygotowaniem kolejnych raportów określających między innymi potencjalny rynek i jego wielkość a także rekomendowaną strategię komercjalizacji.

Programy zrealizowane:

2004

Liczba zgłoszonych technologii 116

Liczba ocenianych technologii 16

Liczba projektów, które uzyskały pozytywną rekomendację i pomoc we wdrożeniu: 8

 Goście Programu ATAC

• prof. David Gibson (IC2 Institute),

• Paul Zukowski (IC2 Institute),

• Ron Landes (ekspert współpracujący z IC2 Institute i funduszami kapitałowymi),

• Scott Lamb (EPIC - European Privatization and Investment Corporation)

• prof. Manuel Heitor (Instituto Superior Técnico, Lizbona).

2005

Liczba zgłoszonych technologii: 25

Liczba ocenianych technologii 25

Liczba projektów, które uzyskały pozytywną rekomendację i pomoc we wdrożeniu: 7

 

 

Zaproszenie eksperci:

• Kevin Hudson: Niezależny ekspert (USA, Texas)

• Paul Zukowski: Kierownik Amerykańsko-Polskiego Projektu Offsetowego (USA, Texas, Instytut IC2)

• Erin Defosse: Kierownik projektu w Austin Technology Inkubator (USA, Texas)

• Wiliam Huang: ekspert Instytutu IC2 (USA, Texas)

• Jim Booth: ekspert Austin Technology Inkubator (USA, Texas)