Centrum Transferu Technologii
pl gb

KREATOR INNOWACJI

KREATOR INNOWACYJNOŚCI - WSPARCIE PRZDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ

Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Kreator innowacyjności - Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" określony na podstawie Rozporządzenia Ministra i Nauki Szkolnictwa Wyższego w sprawie programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" z dnia 28 maja 2008 roku.

Jest on odpowiedzią na zapotrzebowanie sektora nauki i sektora gospodarki dotyczące wzajemnej współpracy. Ma być pomostem łączącym oba światy poprzez wspieranie inicjatyw studentów i pracowników uczelni w zakresie podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć i promocji przedsiębiorczości.

Zadaniem Programu jest:


• zachęcenie kadr akademickich do podnoszenia kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych,
• pomoc w tworzeniu warunków do komercjalizacji wyników prac badawczych na uczelniach, a także w tworzeniu i rozwijaniu jednostek organizacyjnych działających na rzecz transferu technologii,
• wypracowanie standardów komunikacji pomiędzy sferą badawczą a przedsiębiorstwami.

źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Celem spotkań było utworzenie kompleksowego systemu komercjalizacji technologii i ochrony własności intelektualnej w Uniwersytecie Łódzkim. Jednym z jego elementów jest zachęcenie pracowników uczelni do wdrażania wyników uzyskanych z prac naukowych i badawczych, poprzez pokazanie im korzyści płynących z komercjalizacji myśli naukowej, wprowadzenie czytelnych reguł zarządzania własnością intelektualną na uczelni, stworzenie systemu zachęt do prowadzenia badań z nakierowaniem na wdrożenie oraz zapewnienie pomocy odpowiednich jednostek uczelnianych.

Spotkania dla pracowników naukowych odbyły się na:

    Wydziale Chemii,

    Wydziale Biologi i Ochrony Środowiska,

    Wydziale Matematyki i Informatyki,

    Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej,Doktoranci UŁ wzięli udział w spotkaniach zorganizowanych na:

    Wydziale Fizyki i Inforamtyki Stosowanej,

    Wydziale Matematyki i Informatyki,Łącznie we wszystkich spotkaniach uczestniczyło ok 100 osób.

W trakcie godzinnych spotkań pracownicy CTT UŁ oraz CIAT Fundacji UŁ przedstawili następujące zagadnienia:

1. Czym jest komercjalizacja i dlaczego warto wdrażać wyniki badań na uczelni?

    pojęcie i przebieg procesu komercjalizacji wyników prac naukowych i badawczych

 

2. Przedstawienie nowego regulaminu ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Łódzkim

    procedury i zasady wykorzystania praw własności intelektualnej stworzonej na UŁ

    podział własności intelektualnej pomiędzy twórcę a uczelnię

    korzyści dla pracowników uczelni z komercjalizacji wyników ich badań

 

3. Chcę komercjalizować - gdzie uzyskać informacje, pomoc merytoryczną i organizacyjną?

    przedstawienie usług Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego

    przedstawienie usług Centrum Innowacji-Akceleratora Technologii Fundacji UŁ

    Regionalny Ośrodek Patentowy Uniwersytetu Łódzkiego

CTT wraz z partnerami zorganizował IV edycje konkursu InnoTech Akademia.

Konkurs był skierowany do: studentów, doktorantów i absolwentów polskich uczelni wyższych publicznych oraz prywatnych, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do konkursu . Zgłoszenie mogło też być oparte na prowadzonym już biznesie, który znajduje się w początkowej lub wczesnej fazie rozwoju (działalność gospodarcza prowadzona nie dłużej niż 24 miesiące).

Patronat nad konkursem objęli: Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Rektor Politechniki Łódzkiej oraz Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Partnerzy akademiccy konkursu to : Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Dział Innowacji i Współpracy z Gospodarką Politechniki Łódzkiej, Fumed Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Partnerzy biznesowi konkursu: Centrum Badań i Rozwoju Pro-Akademia, TechnoPark Łódź, Celther Polska, DRP Sp.z.o.o., LSI Software, LISTONIC, EWITRYNA Kędzierski, Szafraniec Sp.j.

Zgłaszane pomysły dotyczył projektów badań możliwych do aplikacji w biznesie oraz komercyjnych wyników badań. Pomysły zostały przypisane do pięciu kategorii rozwiązań dla biznesu tj. technologie informacyjne i telekomunikacyjne, ochrona środowiska i energetyka, biotechnologia, biznes i inne dziedziny.

Dzięki udziałowi konkursie laureaci mogli wziąć dodatkowo udział w studyjnym wyjeździe do Uniwersytetu Teksańskiego w Austin oraz zyskali możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu działania firmy oraz współpracy z firmami. Mięli również możliwość sprawdzenia własnego pomysłu, pozyskania rekomendacji do dalszego rozwoju oraz ulgę w opłatach za wynajem pomieszczenia w Inkubatorze UŁ na okres do 6 miesięcy.