Centrum Transferu Technologii
pl gb
Projekty
logo_centrum_transferu_technologii_ul_h_pl_rgb.jpg
Badania Fizykochemiczne

Katedra Chemii Fizycznej umożliwia zastosowanie następujących metod do wyznaczenia szeregu wielkości fizykochemicznych

Kalorymetria skaningowa – analiza termiczna (DSC) 

 • oznaczanie temperatury topnienia, krzepnięcia, przejść fazowych,
 • wyznaczenie efektów energetycznych towarzyszących tym przemianom (ciepło, topnienia, krzepnięcia, przemian fazowych),
 • określenie temperatury rozkładu termicznego i zmiany masy podczas procesu (termograwimetria),
 • wyznaczenie pojemności cieplnej (ciepła właściwego) cieczy i ciał stałych,

Izotermiczna kalorymetria miareczkująca 

 • wyznaczanie stechiometrii reakcji kompleksowania,
 • wyznaczanie parametrów agregacji środków powierzchniowo czynnych,

Densymetria – pomiar gęstości cieczy w zakresie 5 – 100 C przy użyciu densymetru przepływowego Anton-Paar,

Konduktometria – pomiar przewodnictwa właściwego roztworów,

Pomiar lepkości i napięcia powierzchniowego cieczy, roztworów (również lepkości olejów i niektórych kosmetyków).

Wszelkie pytania dotyczące współpracy oraz zamówień prosimy kierować do Centrum Transferu  Technologii Uniwersytetu Łódzkiego

logo_centrum_transferu_technologii_ul_h_pl_rgb.jpg
Katedra chemii środowiska

Katedra chemii środowiska posiada możliwość świadczenia usług z zakresu:

 • Elektroforezy Kapilarnej przy pomocy skomputeryzowanego systemu do wysokosprawnej elektroforezy kapilarnej  firmy Hewlett Packard HP 3D z detektorem diodowym
 • Chromatografi cieczowej- przy pomocy pięciu skomputeryzowanych linii do wysokosprawnej chromatografii cieczowej firmy Hewlett Pacard/Agilent wyposażonych m.in. w  automatyczne podawacze próbek oraz detektory : UV-Vis, UV-Vis DAD,fluorymetryczny, elektrochemiczny i refraktometryczny
 • Spekrtometrofotometrii - UV-Vis, przy pomocy spektrofotometru firmy Hewlett Packard HP 8453
 • Automatycznych procesorów próbek środowiskowych przy pomocy: aparatu Gilson ASTED XL, wyposażonego m.in. w dializę i zatężenie śladów, pracujących w sprzężeniu z HPLC lub poza  systemem; aparatu Gilson ASPEC do automatycznej ekstrakcji do fazy stałej, pracujący w sprzężeniu z HPLC lub poza systemem. 
logo_centrum_transferu_technologii_ul_h_pl_rgb.jpg
Katedra technologii i chemii materiałów

 Katedra technologii i chemii materiałów  dysponuj enastepująca aparaturą badawczą:

 • Mkroskop AFM/STM
 • Wysokorozdzielczym  mikroskopem FEI Nova NanoSEM450 z analizatorem EDS
 • Mikroskopem elektronowym Phenom G2 Pure
 • Mikroskopem optycznym
 • Spektrometrem FTIR
 • Mikrotribometrem
 • Maszynami tarciowymi do badań w skali makro
 • Napylarkami
 • Niskotemperaturową plazmą RF
 • Komorą laminarna (ESCO)
 • Wagami analitycznymi (Radwag)
 • Wirówką laboratoryjną  (MPW-251)
 • Multi-Votexem v-32(BioSan)
 • Dejonizatorem Simplicity UV (Milipore)
 • Działaem ultradźwiękowym (Hielscher UP2005)
 • Naświetlarka próżniową UV(Sant- Tech)