Centrum Transferu Technologii
pl gb
Projekty
logo_centrum_transferu_technologii_ul_h_pl_rgb.jpg
Elektrochemia

Posiadamy kompetencje związane z:

- pomiarami korozyjnymi(także biomateriałów) w różnych środowiskach,

- topografią próbek  przewodzących w powietrzu i cieczach,

- skaningową mikroskopią tunelową

- modyfikacjami  powierzchni metodą sol-żel,

- badaniami  mechanizmów procesów elektrochemicznych

- elektrosyntezą

- elektrokatalizą

- projektowaniem sensprów elektochemicznych

logo_centrum_transferu_technologii_ul_h_pl_rgb.jpg
Magnetochemia

Badania wpływu  pola magnetycznego na media chemiczne i  biologiczne. Badania  powierzchni i struktury  krystalograficznej  materiałów  stopowych w polu magnetycznym.  Pomiary  magneto elektrochemiczne.

logo_centrum_transferu_technologii_ul_h_pl_rgb.jpg
Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej

Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej Uniwersytetu Łódzkiego odpowiadając na potrzeby rynku wykonuje szereg badań mikrobiologicznych i immunologicznych  dla :

przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego z zakresu  :

 • czystości mikrobiologicznej wyrobów kosmetycznych gotowych, półproduktów, surowców oraz suplementów diety
 • kontroli mikrobiologicznej czystości opakowań kosmetycznych
 • konserwacji kosmetyków – w teście kontrolowanego zakażenia mikrobiologicznego (test obciążeniowy = test konserwacji = Challenge Test)
 • właściwości przeciwbakteryjnych wyrobów kosmetycznych, farmaceutycznych
 • właściwości przeciwgrzybiczych wyrobów kosmetycznych, farmaceutycznych
 • kontroli czystości mikrobiologicznej wody - surowca kosmetycznego, farmaceutycznego
 • badań fizykochemicznych gotowych produktów: ocena organoleptyczna (wygląd, barwa, zapach), oznaczanie pH, ocena stabilności kosmetyku w podwyższonej oraz w obniżonej temperaturze - „test wahadłowy”, stabilność kosmetyku po odwirowaniu,

Powyższe badania wykonywane są zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawartymi w:

 • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2002 r. Dz.U. Nr 9 z 2003 r.
 • Polskiej Normie ISO/WD 11930:2002 dotyczącej wymagań mikrobiologicznych wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych
 • Farmakopei Polskiej Wyd. IX
 • KOKO Teście Schülke&Mayr, a także wg opracowanej procedury zleceniodawcy.

W badaniach są stosowane szczepy drobnoustrojów pochodzące z Amerykańskiej Kolekcji Czystych Kultur (ATCC) oraz szczepy środowiskowe.

 Zakres badań  przedklinicznych  dla przemysłu farmaceutycznego to :

 • wykonywanie procedur doświadczalnych polegających na podawaniu zwierzętom laboratoryjnym preparatów do zastosowań medycznych: doustnie, podskórnie, dootrzewnowo; pobieraniu krwi, tkanek, narządów.
 • ocena przydatności i skuteczności działania opatrunków do zastosowań medycznych - badania in vitro oraz in vivo.
 • opracowywanie i wykonywanie procedur badawczych oceny skuteczności działania preparatów farmakologicznych (leków) na modelu zwierzęcym: badania immunoenzymatyczne, immunohistopatologiczne, mikrobiologiczne.

Badania in vivo prowadzone są na terenie Zwierzętarni Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego,  zgodnie z wytycznymi Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach.

 Istnieje możliwośc przeprowadzenia  dla przemysłu włókienniczego, nastepujących badań 

 • badania aktywności przeciwbakteryjnej włókien i wyrobów włókienniczych metodami ilościowymi i jakościowymi (JIS L 1902:2002, PN-EN ISO 20645:2006, AATCC Test Method 100-2004, - Shake Flask Method (ASTM E 2149-10)
 • badania aktywności przeciwgrzybiczej włókien i wyrobów włókienniczych metodą jakościową (SN 195921:1994)
 • wyznaczanie aktywności przeciwbakteryjnej wyrobów gotowych z wykończeniem antybakteryjnym (PN-EN ISO 20743)
 • badania aktywności przeciwbakteryjnej materiałów hydrofobowych. Test ilościowy. (JIS Z 2801)

 natomiast dla przemysłu chemicznego:

 • badania wg norm europejskich chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych – działanie bakteriobójcze/grzybobójcze w obszarze medycznym i w zakładach przetwórstwa spożywczego, warunkach domowych i przemysłowych oraz placówkach użyteczności publicznej:
 • fazy 1 (zawiesinowe): PN EN 1040 ; PN EN 1275
 • fazy 2 etap 1 (zawiesinowe): PN EN 1276; PN EN 1650; EN 13727;
 • fazy 2 etap 2 (nośnikowe) : PN EN 13697, EN 14561, EN 14562,
 • określanie stężenia użytkowego preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do dezynfekcji narzędzi/powierzchni w obszarze medycznym metodą nośnikową PZH DF 01/03,
 • badania działania dezynfekcyjnego preparatów aerozolowych metodą PZH DF 02/03,
 • badania działania sporobójczego preparatów dezynfekcyjnych metodą PZH DF 03/03,
 • określanie aktywności bakteriobójczej/grzybobójczej preparatów do chemicznej dezynfekcji bielizny metodą PZH DF 04/03,
 • określanie aktywności bakteriobójczej/grzybobójczej preparatów do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny – badanie wstępne i badanie właściwe metodą PZH DF 05/03,
 • określanie zmiany oporności bakterii na działanie chemicznych preparatów dezynfekcyjnych metodą PZH DF 06/03,
 • określanie działania bakteriostatycznego i/lub grzybostatycznego chemicznych środków dezynfekcyjnych metodą PZH DF 07/03.

 W dziedzinie diagnostyki medycznej:

 • oceny lantentego zakażenia prątkami Mycobacterium tuberculosis w teście QUANTI (R)FERON-TB GOLD IN TUBE.

Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej UŁ bierze udział w badaniach międzylaboratoryjnych na zaproszenie laboratoriów akredytowanych wg PN-EN ISO/IEC 17025 z wdrożonym systemem jakości ISO 9001. Katedra posiada Pracownię Kultur Tkankowych do pracy z GMO I kategorii zagrożenia i drobnoustrojami chorobotwórczymi III kategorii zagrożenia. Laboratoria pozostające do dyspozycji pracowników Katedry wyposażone są w sprzęt laboratoryjny wysokiej klasy (komory laminarne typu Biohazard, licznik promieniowania beta i gamma, wielofunkcyjny czytnik fluorescencji, chemiluminescencji, absorbancji Victor 2 (Wallac), termocyklery, cytometr przepływowy, inkubatory CO2, cieplarki). Wszelkie pytania dotyczące współpracy prosimy kierować na adres Centrum Transferu Technologii