Centrum Transferu Technologii
pl gb
Projekty
logo_centrum_transferu_technologii_ul_h_pl_rgb.jpg
Zaklad elektroanalizy i elektrochemii

 Zakład elektroanalizy i elektrochemii  posiada na wyposażeniu:

 • Dimension Icon(BRUCKER) - mikroskop Sił Atomowych (AFM) z elektrochemią
 • Elektrochemiczny mikroskop Skaningowy Mikroskop Tunelowy (ESTM)
 • Potencjostat PAR 273
 • Freqency Response Analyzer IS 1255 Solartron
 • Potencjostat Autolab PGSTAT 128N 
 • Potencjostat Autolab PGSTAT 30
 • Potencjostat MIKRO- Autolab typ II
 • Potencjostat Em Stat
 • Nanowaga kwarcowa Uelko M-106
 • Aparaturę  do nakładania powłok ceramicznych techniką zol-żel z dip  coasterem(Nima)
 • pH-metr, jonometr PCD 6500 (CyberScan)
 • Spektrofotometr UV-ViS Specord M 42
 • Spektrofotometr UV-ViS Specord M 80
 • Mikroskop optyczny z komputerem
logo_centrum_transferu_technologii_ul_h_pl_rgb.jpg
Pracownia Zagrożeń Środowiska

Mozliwość wykonania badań z zakresu:

 • zawartości toksyn sinicowych w wodzie i materiale biologicznym
 • badań  ilościowych oraz jakościowych substancji farmakologicznie czynnych i ksenobiotyków, w przypadku analiz środowiskowych i biomedycznych
 • opracowania nowych metod  analitycznych technikami GC,HPLC, i EC substancji farmakologicznie czynnych oraz ksenobiotyków z metriału biologicznego oraz prób  środowiskowych( woda, powietrze,gleba)
 • oznaczania substancji kontaminujących oraz opracowanie metod analizy w  przypadku surowców, półproduktów i produktów do celów analizy przemysłowej i technicznej
 • oceny efektywności energetycznej instalacji przemysłowych i laboratoryjnych
 • badań nad opracowaniem nowych technologii otrzymywania biopaliw na bazie odpadów
 • badań dotyczących materiałów budowlanych na bazie odpadów  i ich właściwości  fizykochemicznych 
 • badań nad uzdatnianiem odpadów przemysłu chemicznego , szczególnie tzw. fosfogipsów
 • badań nad tworzywami i komponentami na bazie odpadów przemysłowych i komunalnych 
 • badań w zakresie magnetoelektrochemii(magnetokinetyki) i wpływu  pola magnetycznego na media chemiczne, biochemiczne i biologiczne
 • opracowania  specjalnych materiałó stopowych  i badania wpływu pola magnetycznego na kinetyką ich powstania, powierzchnię , skład i strukturę  krystalograficzną
 • wykonania pomiarów elektrochemicznych metodą chronowoltamperometrii cyklicznej(CVC) i innymi  metodami instrumentalnymi(spektrofotometria, konduktometria,SEM,EDX)
 • badań chemicznych, elektrochemicznych, biochemicznych i biologicznych w stałym polu magnetycznym
logo_centrum_transferu_technologii_ul_h_pl_rgb.jpg
Laboratorium Zakładu Chemii Nieorganicznej

 Zakład Chemii nieorganicznej  dysponuje :

 • spektrofotometrami UV/VIS/NIR JASCO V-630 i VIS METERTECH;
 • zestawami elektrochemicznymi- potencjostatami/galwanostatami: ECO CHEMIE AUTOLAB PGSTAT128N i PGSTAT10
 • potencjostatem/ galwanostatem MTM Anko M 161
 • uniwersalnym miernikiem elektrochemicznym z mikrotitratorem EMU
 • wirująca elektrodą dyskową AUTOLAB
 • wiszącymi elektrodami rtęciowymi
 • mikrotitratorami: CERKO
 • waga magnetyczną : Sherwood Scientific
 • komorą próżniową