Centrum Transferu Technologii
pl gb
Projekty
logo_centrum_transferu_technologii_ul_h_pl_rgb.jpg
Badania Fizykochemiczne

Katedra Chemii Fizycznej umożliwia zastosowanie następujących metod do wyznaczenia szeregu wielkości fizykochemicznych

Kalorymetria skaningowa – analiza termiczna (DSC) 

 • oznaczanie temperatury topnienia, krzepnięcia, przejść fazowych,
 • wyznaczenie efektów energetycznych towarzyszących tym przemianom (ciepło, topnienia, krzepnięcia, przemian fazowych),
 • określenie temperatury rozkładu termicznego i zmiany masy podczas procesu (termograwimetria),
 • wyznaczenie pojemności cieplnej (ciepła właściwego) cieczy i ciał stałych,

Izotermiczna kalorymetria miareczkująca 

 • wyznaczanie stechiometrii reakcji kompleksowania,
 • wyznaczanie parametrów agregacji środków powierzchniowo czynnych,

Densymetria – pomiar gęstości cieczy w zakresie 5 – 100 C przy użyciu densymetru przepływowego Anton-Paar,

Konduktometria – pomiar przewodnictwa właściwego roztworów,

Pomiar lepkości i napięcia powierzchniowego cieczy, roztworów (również lepkości olejów i niektórych kosmetyków).

Wszelkie pytania dotyczące współpracy oraz zamówień prosimy kierować do Centrum Transferu  Technologii Uniwersytetu Łódzkiego

logo_centrum_transferu_technologii_ul_h_pl_rgb.jpg
Cytobiochemia

Katedra Cytobiochemii Uniwersytetu Łódzkiego oferuje badania podstawowe i wczesne przedkliniczne dla firm i laboratoriów przemysłu biomedycznego, farmaceutycznego i kosmetycznego z zakresu:

 • określania wpływu testowanych substancji na metabolizm komórek wyrażający się zmianami ekspresji genów i białek; przeprowadzamy analizy technikami PCR, RT-PCR, PCR w czasie rzeczywistym (qPCR),  MSP-PCR,  Western blot, ELISA.
 • badania wpływu substancji chemicznych/potencjalnych leków na proces apoptozy komórek układu białokrwinkowego; przeprowadzamy testy in-vitro pozwalające na ocenę żywotności komórek i indukcji apoptozy za pomocą cytometrii przepływowej oraz poprzez badanie aktywacji enzymów uczestniczących w fizjologicznej śmierci komórek.
 • szkoleń i udostępniania stosowanych w Katedrze metod badawczych, w  tym Real-Time PCR, sekwencjonowanie DNA, Western blot.

Informacje o Katedrze Cytobiochemii UŁ na: www.cytobiochemia.uni.lodz.pl.

Wszelkie pytania dotyczące współpracy prosimy kierować do Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego.

logo_centrum_transferu_technologii_ul_h_pl_rgb.jpg
Zwierzętarnia

Zwierzętarnia ma charakter jednostki eksperymentalno-hodowlanej. Jest członkiem PolLASA. 

Działa na mocy:
 • decyzji Nr 18/2005 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • zaświadczenia Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi Nr 3/4617/2005
Posiada uprawnienia do:
 • przeprowadzania doświadczeń Nr 018
 • prowadzania hodowli Nr 048
 • dostawy zwierząt laboratoryjnych Nr 003

Zwierzęta bytują w klimatyzowanych pomieszczeniach odizolowanych od środowiska zewnętrznego z dopływem jałowego powietrza o odpowiedniej częstości wymian, z regulacją cyklu dobowego, temperatury, nadciśnienia i wilgotności. Dodatkowym środkiem zapobiegawczym, mającym na celu uniemożliwienie przedostawania się mikroorganizmów, jest kaskadowy układ ciśnienia. W tej części znajduje się laboratorium, którego układ funkcjonalny uwzględnia wymogi sanitarno-higieniczne strefy tzw. czystej.

Zwierzętarnia posiada hodowle własne:
 • CVI - świnki morskie rasy Białej Himalajskiej
 • CVI - króliki rasy Białej Nowozelandzkiej
 • CVI – szczury rasy WISTAR

Realizuje projekty o profilu diagnostycznym i profilaktycznym w dziedzinie immunologii w tym immunologii zakażeń bakteryjnych i parazytologicznych.Przeprowadza immunizacje królików rasy Białej Nowozelandzkiej mające na celu otrzymanie poliklonalnych przeciwciał króliczych.Posiada również hodowle SPF utrzymywane w warunkach za barierą sanitarno-higieniczną - szczepy myszy BALB/c, C57BL/6, C3H/He, SJL/J (hodowle zarejestrowane w krajowym spisie zwierząt laboratoryjnych).Zajmuje się dostawą (sprzedażą) nadwyżek hodowlanych, po uzgodnieniu ich liczby oraz hodowlą zwierząt na życzenie eksperymentatora.

Wykonuje:
 • badania przedkliniczne oraz ocenę skuteczności półproduktów farmaceutycznych;
 • badania inhibitorów potencjalnych leków stosowanych w leczeniu różnych chorób;
 • izolację materiału zwierzęcego;
 • testowanie aktywnych składników produktów medycznych.

Zwierzętarnia dysponuje zamkniętą częścią doświadczalną o statusie BioSafety Level-2 przystosowaną do pracy z patogenami umiarkowanie niebezpiecznymi.Strefa ta zaopatrzona jest w system śluz i urządzenia klimatyzacyjne wytwarzające podciśnienie.W tej części znajduje się laboratorium wyposażone w sprzęt potrzebny do wykonania eksperymentu bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.

Wszelkie pytania dotyczące współpracy oraz zamówień prosimy kierować do Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego.