Centrum Transferu Technologii
pl gb

STUDIA KOMERCJALIZACJI NAUKI I TECHNOLOGII

Umiejętność szybkiego komercjalizowania innowacji produktowych, organizacyjnych i nowych technologii jest niezwykle ważna z punktu widzenia budowania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu przedsiębiorstw i organizacji zarówno sektora prywatnego jak
i publicznego.

Niestety tylko 2% genialnych pomysłów pracowników firm i indywidualnych pomysłodawców udaje się doprowadzić do fazy wdrożenia rynkowego.

W polsko–amerykańskim programie uczymy jak szybko i skutecznie przekształcać innowacyjne pomysły
w nowe produkty lub nowe usługi, jak efektywnie wdrażać usprawnienia organizacyjne oraz jak mając innowacyjny pomysł lub technologię stworzyć i rozwijać nowe przedsięwzięcia i firmy.

W odróżnieniu od programów, które uczą jak administrować firmą my uczymy jak kreować i dodawać wartość poprzez transfer innowacyjnych pomysłów i nowych technologii.

Polsko - Amerykańskie studia w zakresie
KOMERCJALIZAJI INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ I NOWYCH TECHNOLOGII - MASTER OF SCIENCE IN SCIENCE AND TECHNOLOGY COMMERCIALIZATION - MSSTC

Roczny program studiów jest idealny dla:


• Przedstawicieli banków i instytucji finansowych zajmujących się oceną ryzyka związanego
z finansowaniem innowacyjnych przedsięwzięć i nowych technologii


• Pracowników firm, które wdrażają innowacje organizacyjne, produktowe i technologiczne nastawionych na rozwój swojej kariery zawodowej i awans


• Pracowników działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw


• Osób, które mają własne innowacyjne pomysły lub technologie i na ich bazie planują założenie własnej firmy


• Uczelni i instytutów opracowujących nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

Absolwent programu posiada umiejętności:

• oceny potencjału rynkowego innowacji lub technologii unikalnymi metodami opracowanymi przez NASA

i University of Texas


• przeprowadzania analizy strategicznej i tworzenia optymalnych strategii wdrażania innowacyjnych rozwiązań, produktów i technologii


• przygotowania planu finansowania wdrożenia innowacji lub technologii


• przygotowania planu operacyjnego wdrażania innowacyjnego przedsięwzięcia


• prezentowania opracowanych koncepcji przed przełożonymi, inwestorami, itp


Ponadto:

• rozumie problemy ochrony własności intelektualnej


• łatwiej (wyposażony w odpowiednią wiedzę) podejmuje decyzje i wprowadza innowacyjne zmiany

w firmie, w której pracuje.

Master of Science in Science and Technology Commercialization - MSSTC realizowany w ramach projektu "Manager Innowacyjności - Studia Podyplomowe" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt "Manager Innowacyjności - studia podyplomowe" skierowany jest do:

- pracowników jednostek naukowych z wyłączeniem przedsiębiorców posiadających status centrów badawczo-rozwojowych (w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki)

- pracowników podmiotów działających na rzecz nauki (w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy o zasadach finansowania nauki)

Innowacje zarówno produktowe, jak i organizacyjne są podstawą doskonalenia systemu zarządzania i zwiększania pozycji konkurencyjnej. Niestety tylko 2% genialnych pomysłów pracowników firm i indywidualnych pomysłodawców udaje się doprowadzić do fazy wdrożenia rynkowego.

W polsko–amerykańskim programie uczymy jak szybko i skutecznie przekształcać innowacyjne pomysły w nowe produkty lub nowe usługi, jak efektywnie wdrażać usprawnienia organizacyjne oraz jak mając innowacyjny pomysł lub technologię stworzyć i rozwijać nowe przedsięwzięcia i firmy.

W odróżnieniu od programów, które uczą jak administrować firmą my uczymy jak kreować i dodawać wartość poprzez transfer innowacyjnych pomysłów i nowych technologii.Polsko-amerykański program jest:

UNIKALNY – posiadamy dziesięcioletnią licencję na amerykański program studiów

BARDZO SKUTECZNY I EFEKTYWNY - studenci pracują na realnych technologiach i innowacyjnych pomysłach wdrażanych przez przedsiębiorstwa

SZYBKI i INTENSYWNY - program Master of Science in Science and Technology Commercialization trwa tylko 1 rok i obejmuje 316 godz. zajęć

WYGODNIEJSZY - dostępny w wersji stacjonarnej i on-line

PRAKTYCZNY – warunkiem ukończenia studiów jest sporządzenie planu wdrożenia innowacji lub planu komercjalizacji produktu/usługi/technologii

Daje dostęp do najnowszej światowej wiedzy zakresie wdrażania innowacji organizacyjnych, produktowych i technologicznych.

Praca na realnych innowacjach i technologiach

Program studiów jest prowadzony w oparciu o analizę rzeczywistych innowacji i technologii przekazywanych słuchaczom do celów dydaktycznych przez ich autorów w postaci krótkich opisów zrozumiałych dla laika.

Słuchacze mają możliwość konsultacji z autorami pomysłów i wspólnego z nimi wypracowania najlepszej strategii wdrożenia rynkowego, przygotowania planu przedsięwzięć biznesowych wykorzystujących te innowacje/technologie.

Słuchacze mogą również wnosić do programu własne pomysły/innowacje/technologie, oceniać je i opracowywać dla nich plany wdrożenia


Metody nauczania:

W trakcie zajęć wykorzystywany jest szeroki wachlarz nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, m.in.:

- analiza przypadków,

- prace w zespołach zadaniowych,

- dyskusje panelowe i plenarne w systemie stacjonarnym i on-line

- podejmowanie symulowanych decyzji menedżerskich,

- przygotowanie biznes planu na potrzeby komercjalizacji realnych innowacji i nowych technologii.

W programie zajęcia są prowadzone głównie w małych grupach projektowych z wykorzystaniem aktywnych metod kształcenia. W ramach tych grup studenci opracowują projekty dotyczące wdrażania innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji rzeczywistych technologii oraz prezentują biznes plan. Daje to możliwość szybkiego sprawdzenia omawianych metod w praktyce.

Program ma charakter praktyczny toteż do rzadkości należy przeprowadzanie tradycyjnych sprawdzianów końcowych z zawartości kursu. Zaliczenia przedmiotów maja formę prezentacji i omówienia wykorzystywanych w trakcie kursu metod analitycznych na przykładzie wybranej przez grupę innowacji lub technologii.

Na zajęcia zapraszani są także „guest speakers” reprezentujący specjalistyczna wiedzę w wąskich dziedzinach biznesowych, praktycy, którzy przeszli drogę „od pomysłu do innowacyjnej firmy”, menedżerowie zarządzający innowacyjnymi firmami.

Jedna edycja studiów obejmuje 316 godzin zajęć dydaktycznych.

Program studiów realizowany jest w ciągu jednego roku kalendarzowego. W trakcie trzech kolejnych trymestrów proponujemy następujące kursy:

Trymestr I:
Ocena innowacji/technologii z punktu widzenia ich przydatności ekonomicznej

Studenci uczą się oszacowywania potencjału rynkowego innowacji/technologii. Tworzone są zespoły komercjalizacyjne, z których każdy ocenia kilka realnych innowacji lub technologie korzystając z metody Quicklook, zmodyfikowaną wersją procesu o tej samej nazwie opracowanego i wykorzystywanego przez NASA Mid-Continent Technology Transfer Center. Studenci przeznaczają 40-80 godzin na realizację tego procesu. Efektem prac jest kilkustronicowy raport zawierający ocenę potencjału rynkowego wybranych innowacji i technologii zawierający rekomendacje dotyczące dalszych działań. W oparciu o przygotowane raporty, każdy zespół dokonuje następnie wyboru jednej innowacji i technologii, którą ocenia metodą In-Depth., opracowaną przez IC2 Institute, w The University of Texas w Austin, zabezpieczoną prawami autorskimi.

Przedmioty w ramach tego trymestru:

• Zasady oceny wartości ekonomicznej innowacji/technologii


• Marketing innowacji organizacyjnych/ produktowych/technologicznych


• Zarządzanie innowacją/technologią i transferem innowacji/technologii – teoria i praktyka


• Finansowanie nowych przedsięwzięć

Trymestr 2:

Strategia komercjalizacji i planowanie przedsięwzięć

Studenci pracują nad przygotowaniem strategii i planu biznesowego komercjalizacji wybranej i ocenionej innowacji lub nowej technologii. Poznają metody analizy strategicznej innowacyjnych przedsięwzięć. Analizują problemy prawne związane z wdrażaniem nowych technologii i innowacyjnych pomysłów. Pogłębiają umiejętności tworzenia projektów i zarządzania projektami oraz analizują i planują przepływ procesów związanych z wdrażaniem innowacji lub technologii. Analizują metody wypracowania wartości dodanej przedsięwzięcia/innowacji/technologii dla przedsiębiorców i inwestorów.

Przedmioty w ramach tego trymestru:

• Strategia komercjalizacji


• Problemy prawne procesu komercjalizacji


• Zarządzanie procesami i produktem


• Przedsiębiorczość zorientowana rynkowo

Trymestr 3:
Tworzenie biznes-planów dla nowych przedsięwzięć

Studenci pracują nad przygotowaniem strategii i planu wdrożenia wybranej i ocenionej innowacji/technologii. Analizują ryzyko związane z wprowadzaniem zmian lub nowych produktów/technologii. Tworzą plan zarządzania ryzykiem. Ustalają główne zadania do wykonania na etapie rozruchu i wstępnej fazy wzrostu przedsięwzięcia.

Przedmioty w ramach tego trymestru:

• Zarządzanie kreatywne i innowacyjne


• Umiędzynarodowienie innowacji/technologii


• Projektowanie i wdrażanie innowacji lub przedsięwzięcia technologicznego


• Zarządzanie ryzykiem

W programie studiów zajęcia prowadzą:

• Wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego certyfikowani przez Instytut IC2 University of Texas,
• Praktycy wdrażający innowacje organizacyjne, produktowe i nowe technologie w międzynarodowych i polskich przedsiębiorstwach,
• Praktycy, którzy jako innowatorzy przebyli drogę „od pomysłu do innowacyjnej firmy”,

•Specjaliści z zakresu nowych technologii – biotechnologii, technologii informatycznych, elektroniki, robotyki, automatyki, i innych.


W ramach warsztatów, w wykładach gościnnych oraz za pośrednictwem wideokonferencji:

• praktycy amerykańscy,
• wykładowcy Uniwersytetu Teksańskiego i innych uczelni amerykańskich,
• wykładowcy renomowanych uczelni europejskich.

W pierwszych czterech edycjach studiów wykłady gościnne prowadzili:

Barbara Fossum – wykładowca University of Texas
David Gibson – wykładowca University of Texas
Timothy Ruefi – wykładowca University of Texas
 Meg Wilson – wykładowca University of Texas
 Kevin Hudson – absolwent programu MSSTC, doradca w zakresie komercjalizacji technologii, IC2 Institut UT

 
Brett Cornwell – wykładowca Instytutu IC2 Uniwersytetu Texańskiego. Prowadził wiele międzynarodowych projektów i szkoleń w zakresie komercjalizacji technologii (CONACYT w Meksyku, Proton w Europie). Przez 10 lat koordynator NASA Mid-Continent Technology Transfer Center (MCTTC).

Keith Moe – wykładowca Uniwersytetu Texańskiego, wieloletni pracownik firmy 3M (1962-2000), doradca w zakresie komercjalizacji nowych przedsięwzięć i technologii dla firm: Critical Connection, Proactive Medical Technologies, Innovaligth, InventLinc, Starter Solutions i innych.

August Petersem - wykładowca w dziedzinie finansów w Uniwersytecie Texańskim, przez ponad 25 lat pełnił funkcje współwłaściciela, członka rad nadzorczych, inwestora, konsultanta wielu przedsięwzięć biznesowych w Terasie. Broker nieruchomości (licencja CPA) – wieloletnie doświadczenie w projektach rozwojowych i inwestycyjnych.

Michael Seroka - Wykładowca Uniwersytetu Texańskiego, uznawany za ojca strategii technologii, Office of Technical Services CIA, Naval Intelligence Suport Center In Washington DC – menedżer programu, Defence Inteligence Agency (DIA) - dyrektor programu Sokrates (projekty rządowe Stealth/counter-Stealth, Star Wars/couner-Star Wars), prezes TSP, Inc.

Kate Mackie – wykładowca Uniwersytetu Texańskiego, wieloletnie doświadczenie w zakresie marketingu i zarządzania jakością, wykładowca w renomowanych programach edukacyjnych Uniwersytetu Texańskiego, takich jak MBA czy MSSTC.

Norman Kaderlan – Wykładowca Uniwersytetu Texańskiego. Ponad 20 letnie doświadczenie w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorczymi firmami. Był dyrektorem Austin Technology Inkubator, uczestniczył w tworzeniu i rozwijaniu North Enterprise Center for Medical Technology – inkubator i akcelerator.