Centrum Transferu Technologii
pl gb

ZAPYTANIE OFERTOWE

« Przejdź do listy aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

        I.            Zamawiający:

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Centrum Transferu Technologii

ul. Lindleya 5a, Łódź 90-131

tel. 42 635 49 87 

      II.            Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:

Art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579) – postępowanie poniżej 30 tys. euro.

    III.            Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi informatycznej  polegającej na przeniesieniu autorskich projektów Zamawiającego na wersje cyfrowe gotowe do druku:

- konturów liter ze śladem kreślenia – 10

- modeli 3D klocków edukacyjnych wykonanych w programie AutoCAD -

- ulotki instruktażowej do zestawu klocków edukacyjnych w programie CorelDraw rysunków poszczególny modelów a następnie złożenie ich w celu uzyskania widoku poglądowego 2D klocka.

- wersji cyfrowej do druku (w programie CorelDraw pliku o rozszerzeniu PDF)  materiałów do gier Double oraz Memory (razem ok 150)

 1. Termin realizacji usług: 21 dni od daty zawarcia umowy.

 

    IV.            Sposób realizacji:

 1. Wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym w szczególności: koszty opracowań, materiałów, podróży służbowych, itp. ponosi Wykonawca.
 2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)      posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalega z płatnością podatków do Urzędu Skarbowego oraz z opłatą składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

      V.            Termin wykonania zamówienia:

 1.  21 dni od daty zawarcia umowy o dzieło.

Kryteria oceny ofert:

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

a)      Cena -  100 pkt.

 1. Sposób oceny ofert:

Kryterium nr 1 – Cena – proporcjonalnie wg wzoru:

 najniższa cena brutto z badanych ofert

C = ——————————————————— x 100 pkt

cena brutto oferty badanej

 

 1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez podanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 1. Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym (zał. 1) proponowaną ofertę wykonania usługi.

 

 1. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie spełniała wskazane powyżej warunki oraz zdobędzie największą liczbę punktów. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

 

    VI.            Sposób i warunki płatności:

Cenę za zamówienie należy skalkulować jako cenę ryczałtową za cały zakres przedmiotu zamówienia (bez względu na ilość godzin poświęconych na jego wykonanie). Cena za zamówienie zawierać ma w sobie całkowity wydatek ponoszony przez Zamawiającego z tytułu wykonania wszystkich świadczeń wymaganych do wykonania.

Wykonawca przedstawi ofertę w walucie polskiej, kwota brutto. Rozliczenie nastąpi między stronami również w walucie PLN.

  VII.            Sposób i Termin składania ofert:

 1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 26.06.2020 do godz. 10.00 na adres e-mail : agnieszka.bulska@uni.lodz.pl, ctt@uni.lodz.pl
 2. W temacie wiadomości należy wpisać: Zapytanie ofertowe – usługa informatyczna polegającej na przeniesieniu autorskich projektów Zamawiającego na wersje cyfrowe gotowe do druku w formacie jpg i pdf.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.
 5. Zamawiający dopuszcza złożenie przez każdego Oferenta tylko jednej oferty i wyłącznie za wzorze stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 6. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
 7. W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 8. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.

 

 1. Informacje Dotyczące Wyboru Najkorzystniejszej Oferty:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 29.06.2020 r. o wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pocztą elektroniczną.

Pytania dot. niniejszego postępowania prosimy kierować na adres: agnieszka.bulska@uni.lodz.pl i ctt@uni.lodz.pl lub pod numer telefonu: 505727162 .

    IX.            Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.

Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności złożonych przez Oferentów dokumentów, oświadczeń.

Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).

Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy, przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego oraz wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy